Betaald ouderschap in het vo

Per 2 augustus is de Wet betaald ouderschapsverlof in werking getreden. Welk effect heeft deze wet op de regeling voor betaald ouderschapsverlof in de cao-VO?

Van 830 uur ouderschapsverlof bedraagt het betaald ouderschapsverlof bij een normbetrekking maximaal 415 uur. Sociale partners hebben afgesproken dat per 2 augustus 2022 het percentage van doorbetaling van de bezoldiging over maximaal 415 uur gedurende het eerste levensjaar van het kind wordt verhoogd naar 75% van de bezoldiging, onder verrekening van de wettelijke uitkering van het UWV op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof. Het deel van de 415 uur dat niet wordt opgenomen gedurende het eerste levensjaar kan gedurende de drie levensjaren erna worden opgenomen tegen de oude voorwaarden. De overige voorwaarden van de regeling in de CAO VO blijven gelden.

Andere afspraken en onbillijke gevolgen
Mochten scholen met een of meer werknemers reeds andersluidende afspraken gemaakt hebben (ten gunste van de werknemer), dan wordt aangeraden deze afspraken te respecteren. Het minimumkarakter van (dit deel van) de CAO VO maakt dit mogelijk. Het is eveneens mogelijk om voor eventuele onbillijke situaties op korte termijn waarvoor (nog) geen andersluidende afspraak/andersluidend beleid is gemaakt, dit alsnog te doen. Tot 1 februari 2023 heeft de werknemer nog de tijd om een afspraak te maken zijn betaalde ouderschapsuren alsnog binnen een redelijke termijn op te nemen. Daarbij zal in goed overleg een afweging moeten worden gemaakt tussen de individuele wensen van de werknemer en het schoolbelang of deze verlofaanvraag kan worden toegekend.

Individueel keuzebudget – verlof
Op grond van de cao-VO 2021 bestond de mogelijkheid om het persoonlijk budget in te zetten voor verlof en verlofsparen. Is dat vanaf schooljaar 2023/2024 nog wel mogelijk?
Vanaf schooljaar 2023/2024 komt het expliciete recht op verlof en verlofsparen te vervallen (is niet meer als bestedingsmogelijkheid in de CAO VO genoemd). Dat betekent echter niet dat er een verbod is op verlof en verlofsparen. In de CAO VO is opgenomen dat het keuzebudget ingezet kan worden voor (les)taakverlichting. Tussen werkgever en werknemer kunnen echter ook andersluidende afspraken gemaakt worden, onder voorwaarde van wederzijdse instemming. Een andersluidende afspraak kan zijn dat een werknemer het persoonlijk budget (deels) inzet voor verlof. Daarnaast kan een school ervoor kiezen om beleid te maken waarbij verlof(sparen) aan de keuzemogelijkheden wordt toegevoegd.

Misschien vind je dit ook interessant

Kunstvakken op de schop: SLO presenteert nieuwe vakkenstructuur

Oog voor impuls biedt zzp’ers tegemoetkoming kosten AOV

Teksten en salaristabellen CAO-VO 2022-2023