Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld voor de Vereniging Leraren Schoolmuziek (hierna genoemd: VLS”, wij” of ons”). Statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Baarzenstraat 19A, 5262 GD te VUGHT, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40531499.

VLS is per mail bereikbaar via info@vls-muziekdocenten.nl.

1. Inleiding

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28 februari 2022.

In dit document beschrijven wij voor welke doeleinden VLS persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, welke (categorieën van) persoonsgegevens VLS verzamelt en verwerkt, hoe VLS met deze persoonsgegevens omgaat en welke rechten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens aan u als betrokkene toekomen.

VLS respecteert je privacy. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van VLS.

2. Statutaire doelen VLS

In artikel 4 van de statuten van VLS staan de volgende doelen geformuleerd:

De vereniging heeft ten doel:

 1. het bevorderen van het muziekonderwijs in het algemeen en meer in het bijzonder bij de schooltypen genoemd in de Wetten op het Onderwijs en bij de instellingen voor de kunstzinnige vorming;
 2. het behartigen op vakinhoudelijk en rechtspositioneel gebied van de belangen van de leden verbonden aan het (speciaal) basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, het hoger onderwijs, muziekscholen, creativiteitscentra, instellingen voor kunstzinnige vorming of steunfuncties en eventueel overige instanties;
 3. het bevorderen van onderzoek en het verdiepen van inzicht in de diverse gebieden van het muziekonderwijs;

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het zelfstandig of in samenwerking verzorgen van publicaties;
 2. het uitgeven van een tijdschrift;
 3. het houden van vergaderingen, congressen, studiedagen en andere bijeenkomsten;
 4. rechtspositionele ondersteuning van haar leden;
 5. het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten;
 6. alle andere wettige middelen die bevorderlijk voor het bereiken van het doel kunnen zijn.

De vereniging kan haar doelstelling nastreven door samenwerking met andere organisaties, al of niet in federatief verband.

3. Doelen verwerking persoonsgegevens

VLS voert een administratie en verwerkt daarbij persoonsgegevens tot zo ver dit noodzakelijk is:

 1. voor het voeren van een vereniging en de daarbij komende wettelijke verplichtingen;
 2. om invulling en uitvoering te kunnen geven aan de statutaire doelstellingen van VLS, zoals beschreven onder punt 2: het collectief en individueel behartigen van de belangen van de leden op arbeidsrechtelijk, onderwijskundig en onderwijsinhoudelijk gebied.

4. Persoonsgegevens die wij verwerken

VLS verwerkt om invulling en uitvoering te kunnen geven aan haar statutaire doeleinden indien noodzakelijk persoonsgegevens. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • Voorletter(s) / voornaam;
 • Achternaam;
 • Straatnaam en huisnummer;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Administratienummer school / instelling;
 • Diploma;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt middels telefonisch contact of in correspondentie.

5. Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij zorgen ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens alleen rechtmatig plaatsvindt. Op een verwerking van persoonsgegevens kunnen meerdere van de onderstaande grondslagen van toepassing zijn:

 1. VLS verwerkt persoonsgegevens waar daar een wettelijke verplichting voor is. De verwerking van je persoonsgegevens door ons is noodzakelijk ter uitvoering van de wettelijke rechten en plichten die wij hebben.
 2. VLS verwerkt persoonsgegevens indien je daar toestemming voor hebt gegeven.
 3. De verwerking van persoonsgegevens kan ook plaatsvinden op grond van gerechtvaardigde belangen van VLS. Hieronder valt in ieder geval de verwerking van persoonsgegevens tot zo ver dit essentieel is voor het in stand kunnen houden en voeren van de vereniging in lijn met de statutaire doelen.

6. Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Wij gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verstrekken deze gegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze doeleinden en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

Met organisaties/bedrijven/instellingen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. VLS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VLS gebruikt op haar website cookies tot zo ver dit noodzakelijk is voor de werking en optimalisering van de website.

8. Beveilig van persoonsgegevens

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft VLS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Doel is hiermee de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

9. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden, met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens verkregen zijn en verwerkt worden.

10. Bezwaar maken of gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens. Voor een verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering kun je contact opnemen met VLS (info@vls-cmhf.nl). Wij behandelen je verzoek zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken. Je hebt ten alle tijden het recht bezwaar te maken tegen een verwerking of om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.